สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [31964]
 - การเลี้ยงสัตว์  [19834]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [20746]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [19247]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [20404]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [19264]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [19321]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [18680]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [19023]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [19344]
 - จำนวนประชากร 2562  [19710]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [19566]
 - อุทกภัย  [18953]
 - ภัยแล้ง  [19017]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [22263]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [20910]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [19902]
 - สหกรณ์การเกษตร  [17761]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [19604]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [19267]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [19759]
 - ข้อมูลปี 2551  [19732]
 
สำนักงานจังหวัด  [17506]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [20660]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 693,603

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [28856]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [32026]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [24708]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21764]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[24708]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15507]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [20567]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15789]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [14593]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [22186]
 - พื้นที่ชลประทาน [19971]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [20549]
 - จำนวนประชากร 2561 [20201]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [15615]
 - สถานการณ์น้ำ  [15684]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [18915]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [28724]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [23663]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [20478]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [19599]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [19297]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [19371]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [19555]
 - กลุ่มเกษตรกร [19433]
 - สหกรณ์การเกษตร [17224]
 - วิสาหกิจชุมชน [19471]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [19483]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [20357]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [19193]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [18803]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [18320]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [18319]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [25806] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร