สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [38381]
 - การเลี้ยงสัตว์  [20833]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [21951]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [20262]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [21442]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [20253]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [20297]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [19671]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [20031]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [20353]
 - จำนวนประชากร 2562  [20818]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [20696]
 - อุทกภัย  [19908]
 - ภัยแล้ง  [20044]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [23458]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [22081]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [20939]
 - สหกรณ์การเกษตร  [18672]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [20496]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [20145]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [20671]
 - ข้อมูลปี 2551  [20692]
 
สำนักงานจังหวัด  [18347]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [21655]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 712,438

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [30655]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [34130]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [26058]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21829]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[26058]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15545]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [21559]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15841]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [15557]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [23253]
 - พื้นที่ชลประทาน [20895]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [21589]
 - จำนวนประชากร 2561 [20310]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [16534]
 - สถานการณ์น้ำ  [16619]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [19809]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [29638]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [24793]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [21439]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [20507]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [20233]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [20239]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [20466]
 - กลุ่มเกษตรกร [20359]
 - สหกรณ์การเกษตร [18115]
 - วิสาหกิจชุมชน [20395]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [20408]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [21385]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [20070]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [19791]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [19231]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [19176]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [25912] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร