สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [33643]
 - การเลี้ยงสัตว์  [20538]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [21614]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [19982]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [21120]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [19962]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [19991]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [19382]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [19713]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [20096]
 - จำนวนประชากร 2562  [20565]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [20416]
 - อุทกภัย  [19658]
 - ภัยแล้ง  [19772]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [23143]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [21795]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [20642]
 - สหกรณ์การเกษตร  [18409]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [20256]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [19897]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [20408]
 - ข้อมูลปี 2551  [20404]
 
สำนักงานจังหวัด  [18057]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [21360]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 705,879

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [30140]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [33532]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [25664]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21796]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[25664]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15536]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [21276]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15827]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [15290]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [22931]
 - พื้นที่ชลประทาน [20627]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [21281]
 - จำนวนประชากร 2561 [20265]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [16284]
 - สถานการณ์น้ำ  [16337]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [19545]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [29392]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [24470]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [21154]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [20253]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [19964]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [19988]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [20201]
 - กลุ่มเกษตรกร [20088]
 - สหกรณ์การเกษตร [17870]
 - วิสาหกิจชุมชน [20094]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [20145]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [21067]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [19806]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [19512]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [18961]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [18913]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [25888] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร