สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [31463]
 - การเลี้ยงสัตว์  [19598]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [20489]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [19040]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [20155]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [19072]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [19113]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [18447]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [18812]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [19124]
 - จำนวนประชากร 2562  [19499]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [19366]
 - อุทกภัย  [18781]
 - ภัยแล้ง  [18810]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [21960]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [20649]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [19690]
 - สหกรณ์การเกษตร  [17561]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [19408]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [19065]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [19548]
 - ข้อมูลปี 2551  [19517]
 
สำนักงานจังหวัด  [17319]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [20416]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 687,517

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [28322]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [31409]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [24385]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21736]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[24385]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15479]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [20342]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15761]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [14385]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [21913]
 - พื้นที่ชลประทาน [19749]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [20309]
 - จำนวนประชากร 2561 [20159]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [15408]
 - สถานการณ์น้ำ  [15486]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [18727]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [28406]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [23356]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [20237]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [19422]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [19098]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [19197]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [19365]
 - กลุ่มเกษตรกร [19234]
 - สหกรณ์การเกษตร [17039]
 - วิสาหกิจชุมชน [19253]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [19283]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [20153]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [18987]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [18599]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [18130]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [18125]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [25776] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร