สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [31067]
 - การเลี้ยงสัตว์  [19397]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [20269]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [18850]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [19937]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [18881]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [18925]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [18238]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [18633]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [18969]
 - จำนวนประชากร 2562  [19306]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [19161]
 - อุทกภัย  [18610]
 - ภัยแล้ง  [18639]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [21678]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [20404]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [19487]
 - สหกรณ์การเกษตร  [17385]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [19226]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [18889]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [19378]
 - ข้อมูลปี 2551  [19318]
 
สำนักงานจังหวัด  [17178]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [20206]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 681,460

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [27901]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [30949]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [24086]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21662]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[24086]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15458]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [20137]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15736]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [14222]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [21678]
 - พื้นที่ชลประทาน [19552]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [20123]
 - จำนวนประชากร 2561 [20082]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [15252]
 - สถานการณ์น้ำ  [15257]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [18569]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [27832]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [23035]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [20037]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [19242]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [18915]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [19037]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [19185]
 - กลุ่มเกษตรกร [19052]
 - สหกรณ์การเกษตร [16870]
 - วิสาหกิจชุมชน [19081]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [19116]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [19964]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [18822]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [18395]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [17952]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [17976]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [25689] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร