สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2563
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [40973]
 - การเลี้ยงสัตว์  [21701]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [22924]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [21061]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [22364]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [21055]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [20989]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [20564]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [20796]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [21047]
 - จำนวนประชากร 2562  [21703]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [21532]
 - อุทกภัย  [20593]
 - ภัยแล้ง  [20718]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [24338]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [22850]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [21778]
 - สหกรณ์การเกษตร  [19363]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [21140]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [20888]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [21366]
 - ข้อมูลปี 2551  [21418]
 
สำนักงานจังหวัด  [19036]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [22584]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 740,902

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [33208]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช ปี 2562
 [37586]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [27712]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21959]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[27712]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15563]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [22427]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15856]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [16298]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [24415]
 - พื้นที่ชลประทาน [21566]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [23546]
 - จำนวนประชากร 2561 [20487]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [17063]
 - สถานการณ์น้ำ  [17162]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [20422]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [30191]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [25842]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [22266]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [21227]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [20985]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [20918]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [21186]
 - กลุ่มเกษตรกร [21068]
 - สหกรณ์การเกษตร [19992]
 - วิสาหกิจชุมชน [21187]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [21142]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [22220]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [20709]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [20590]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [20050]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [19805]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [26097] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร