สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2563
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [40445]
 - การเลี้ยงสัตว์  [21540]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [22737]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [20903]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [22172]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [20931]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [20857]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [20355]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [20646]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [20913]
 - จำนวนประชากร 2562  [21509]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [21417]
 - อุทกภัย  [20469]
 - ภัยแล้ง  [20552]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [24176]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [22696]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [21592]
 - สหกรณ์การเกษตร  [19212]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [21019]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [20671]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [21198]
 - ข้อมูลปี 2551  [21283]
 
สำนักงานจังหวัด  [18856]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [22413]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 734,903

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [32715]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช ปี 2562
 [37001]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [27343]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21947]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[27343]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15563]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [22251]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15854]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [16163]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [24140]
 - พื้นที่ชลประทาน [21448]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [23372]
 - จำนวนประชากร 2561 [20466]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [16947]
 - สถานการณ์น้ำ  [17010]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [20282]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [30054]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [25637]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [22070]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [21087]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [20818]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [20774]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [21038]
 - กลุ่มเกษตรกร [20924]
 - สหกรณ์การเกษตร [19826]
 - วิสาหกิจชุมชน [20984]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [20983]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [21990]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [20589]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [20384]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [19816]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [19666]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [26075] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร