เอกสารเผยแพร่ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเวียนข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ …

0 comments

กพก. ประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ

วันพุธที่ 19 เมษายน …

0 comments

กองพัฒนาเกษตรกร แสดงความยินดีกับผู้นำเยาวชนเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) รุ่นที่ 41 ประจำปี 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 …

0 comments

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 8 สาขา / ประเภท ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือก

0 comments

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

0 comments

กพก. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ม …

0 comments

กพก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 26 ตุลาคม …

0 comments

กพก. จับมือ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด หารือแนวทางพัฒนาเกษตรกรไทย

วันที่ 19 กันยายน 25 …

0 comments

กพก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 9 กันยาย …

0 comments

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ประจำปี พ.ศ. 2565

0 comments

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ …

0 comments

Posts not found

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 13 มี.ค. 2024

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 9 กิโลวัตต์ กองพัฒนาเกษตรกร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คั

  Continue reading →
 • กพก. ประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ 19 เม.ย. 2023

  วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ผู้แทนเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกองพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 55 ราย เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการคัดเลือก คณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศชุดใหม่ แทนคณะทำงานฯ ชุดเดิมที่กำลังจะหมดวาระลง พร้อมรับทราบผลการดำเนินงาน ของคณะทำงานฯ ที่ผ่านมา อีกทั้งร่วมวางแผน และส่งมอบงาน เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยต่อไป

  Continue reading →
 • กองพัฒนาเกษตรกร แสดงความยินดีกับผู้นำเยาวชนเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) รุ่นที่ 41 ประจำปี 2566 06 เม.ย. 2023

  วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเยาวชนเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) รุ่นที่ 41 ประจำปี 2566 โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
  โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมเป็นตัวแทนเยาวชนเกษตรทุกคน พร้อมเน้นย้ำถึงเป้าหมายของโครงการฯ และการเป็นความหวังของประเทศไทยในการนำความรู้จากประเทศญี่ปุ่น กลับมาสร้างประโยชน์แก่ประเทศ โดยเน้นย้ำให้ผู้นำเยาวชนเกษตรทุกคน เก็บเกี่ยวความรู้ สั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ในทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร ตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้า และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิถีชีวิต ลักษณะวิธีคิดของชาวญี่ปุ่น เพื่อนำมาพัฒนาการเกษตรของตนเอง และเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรทั่วไป รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป
  สำหรับ ปี 2566 มีผู้นำเยาวชนเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และได้ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวนทั้งสิ้น 17 ราย ประกอบด้วย เยาวชนเกษตรในสังกัดกรมการข้าว 2 ราย กรมส่งเสริมการเกษตร 5 ราย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 ราย กรมปศุสัตว์ 2 ราย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3 ราย และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 4 ราย ซึ่งผู้นำเยาวชนเกษตรดังกล่าวจะออกเดินทางจากประเทศไทยในวันที่ 13 เมษายน 2566 นี้ และจะฝึกงานร่วมกับครอบครัวเกษตรญี่ปุ่น เป็นเวลา 11 เดือน

  Continue reading →
 • เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 8 สาขา / ประเภท ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือก 03 เม.ย. 2023 Continue reading →
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 03 เม.ย. 2023 ประกาศกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์-ผลการคัดเลื

  Continue reading →
 • กพก. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 26 มี.ค. 2023

  วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการ จำนวน 11 หน่วยงาน ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 31 สาขา ประกอบด้วย
  1. เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 16 สาขา
  2. สถาบันเกษตรกรดีเด่น 12 สาขา
  3. สหกรณ์ดีเด่น 3 สาขา
  ทั้งนี้ เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น และสหกรณ์ดีเด่นที่ผ่านการพิจารณาจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2566 ต่อไป

  Continue reading →
 • กพก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 31 ต.ค. 2022

  วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) แบ่งการสัมมนาตามพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ จำนวน 279 คนการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สร้างทักษะการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) พร้อมเสริมสร้างความรู้การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และเขต ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  Continue reading →
 • กพก. จับมือ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด หารือแนวทางพัฒนาเกษตรกรไทย 20 ก.ย. 2022

  วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้นางสุวิสาข์ คนเจน ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมหารือกับนายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ในนามของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อให้ข้อข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผ่านการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ด้านการพัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรตลอดจนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรในอนาคต

  Continue reading →
 • กพก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 14 ก.ย. 2022

  วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกองพัฒนาเกษตรกร ณ โรงแรม เอส แบงค็อก โฮเต็ล นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึ่งกลุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2565 ทั้งนี้ การสัมมนาฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมให้แนวทางการการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และการจัดทำยุทธศาสตร์ของกองพัฒนาเกษตรกรด้วย

  Continue reading →
 • กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ประจำปี พ.ศ. 2565 26 ส.ค. 2022

  วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร พร้อมด้วยนางขวัญจิตต์ เกตุกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุตาภา ทองสมจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาบ้านแม่ลา หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นกลุ่มฯ ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2557 กิจกรรมเด่น มีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการแปรรูปปลา(ปลาช่อนแดดเดียว) นอกจากนี้ทางกลุ่มมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งออกในตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ้น

  Continue reading →
 • กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับประเทศ ปี 2565 22 ส.ค. 2022

  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกรประธานคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับประเทศ ปี 2565 เพื่อคัดเลือกบุคคลกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย

  นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร

  นายพัฒน์รพี สืบขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองพัฒนาเกษตรกร

  นางสาวภิญญามาศ เจ็ดรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองพัฒนาเกษตรกร

  โดยดำเนินการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนโนนกอกวิทยา)ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น (นางสาวพรรณทิวา หนูหล้า) และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร (นางสาวจิราพัชร คุ้มกุดขมิ้น) ณ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

   

  ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

  Continue reading →
 • ทดสอบ 17 มิ.ย. 2020

  Hello  world

  Continue reading →
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือเวียน