สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [32962]
 - การเลี้ยงสัตว์  [20194]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [21164]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [19600]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [20763]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [19629]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [19665]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [19046]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [19343]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [19747]
 - จำนวนประชากร 2562  [20204]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [20082]
 - อุทกภัย  [19331]
 - ภัยแล้ง  [19435]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [22759]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [21426]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [20271]
 - สหกรณ์การเกษตร  [18071]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [19937]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [19576]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [20079]
 - ข้อมูลปี 2551  [20071]
 
สำนักงานจังหวัด  [17812]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [21019]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 700,549

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [29518]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [32868]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [25218]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21771]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[25218]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15514]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [20916]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15798]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [14948]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [22550]
 - พื้นที่ชลประทาน [20289]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [20932]
 - จำนวนประชากร 2561 [20218]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [15968]
 - สถานการณ์น้ำ  [16008]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [19253]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [29069]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [24081]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [20827]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [19933]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [19627]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [19670]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [19870]
 - กลุ่มเกษตรกร [19758]
 - สหกรณ์การเกษตร [17534]
 - วิสาหกิจชุมชน [19796]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [19801]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [20708]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [19507]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [19157]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [18633]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [18628]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [25819] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร